Om psykolog Helle Bjørklund

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo. Ved siden av å drive en privatpraksis, jobber jeg ved Volvat Medisinske Senter Hamar. Denne hjemmesiden gjelder privatpraksisen. På grunn av koronavirussituasjonen tilbyr jeg inntil videre kun telefon- eller videokonsultasjoner (unntak: psykoanalyse - se nedenfor). Samtalene foregår ellers ved mitt kontor i Ottestad, like ved Hamar. I løpet av 2021 vil behandlingsstedet bli flyttet til et småbruk i Løten.


Tidligere jobbet jeg flere år i det offentlige helsevesenet (spesialisthelsetjenesten), henholdsvis ved poliklinikk for voksne (DPS), poliklinikk for barn (BUP) og ved sykehusavdelinger for voksne og familier.  Dette har gitt meg erfaring med  psykologisk utredning og behandling av et bredt spekter av psykiske tilstander og plager/lidelser.


Jeg er medlem av Norsk Psykologforening og forholder meg til  de fagetiske  retningslinjene og lovverket som gjelder for psykologer, blant annet  når det gjelder taushetsplikt og journalføring. 

Behandlingstilbud/terapiformer

Jeg tar imot voksne klienter/pasienter (fra 18 år) i alle aldre - og har tilbud om både individualterapi og parterapi, av kort eller lang varighet.

Terapiformen(e) er hovedsaklig psykodynamisk terapi og affektbevissthetsterapi, der vi møtes til en samtale pr. uke, til fast tid.
Intensiv psykodynamisk terapi med to faste timer i uken er også mulig.

I tillegg har jeg noen svært få plasser for psykoanalyse 4 ganger i uken med trygderefusjon fra HELFO.


Terapiformen(e) innebærer at jeg har en svært helhetlig og utviklingspsykologisk tilnærming. Det overordnede målet med samtalene, er å bistå deg i å oppnå best mulig kontakt med/kjennskap til dine egne følelser, tenke- og væremåter. Dette er relatert til god psykisk helse. Sentrale fokusområder i samtalene vil være relasjoner, følelser, tanker og fantasier - inkludert aspekter ved vårt psykiske liv som er mer eller mindre ubevisste/ukjente for oss. Også følelser, tanker og fantasier som terapeuten eller terapisituasjonen vekker hos pasienten brukes aktivt som en del av å prøve å forstå pasienten. 


Behandlingens varighet (antall timer) og omfangvil variere avhengig av problemstillingilling/problemrådets  avgrensning/dybde/kompleksitet, og hva den enkelte ønsker å oppnå. For noen kan noen få samtaler og et avgrenset tematisk fokus være tilstrekkelig. Har man langvarige, sammensatte og dyptgripende vansker, vil det antagelig være nødvendig med en behandling som går over flere måneder/år for å kunne oppnå varige/robuste endringer. Økonomi til vil selvsagt kunne være en begrensning.

 

Det er mulig å avtale et tidsbegrenset forløp (f.eks. 10 timer) dersom det er et avgrenset tema vi kan arbeide med. Sliter man for eksempel med lav selvfølelse eller andre problemer som har vedvart i lang tid, vil det imidlertid være nødvendig med en behandling som går over lengre tid (måneder/år).

 

Hyppigheten og regelmessigheten av samtalene kan også være viktige faktorer. Dette handler om å skape kontinuitet i den terapeutiske prosessen og etablere en relasjon mellom terapeuten og pasienten som gjør terapeutisk endring mulig. Generelt er det vanskeligere å få igang en konstruktiv endringsprosess dersom det går flere uker mellom hver samtale, spesielt i begynnelsen av et behandlingsforløp.I psykodynamisk terapi og psykoanalyse avtales faste dager/klokkeslett for samtalene i god tid i forveien. Vanlig hyppighet i psykodynamisk terapi er samtale 1-2 ganger ukentlig, mens i psykoanalyse har pasienten og terapeuten 3-5 samtaler i uken.


Behandlingen fortsetter frem til vi blir enige om å avslutte. Ideelt sett er dette når du føler deg i stand til på egenhånd å arbeide videre med det som er dine utfordringer.

Dersom du ønsker å bestille en samtale for å vurdere oppstart av behandling, benytt kontaktskjemaet nederst på denne siden. 

 

NB! - før du bestiller/søker:

Det er nødvendig at du kan forplikte deg til å møte til samtaler så lenge behandlingen varer.

Det er viktig at du har tenkt gjennom ikke bare den økonomiske siden, men også om du har tid/praktisk mulighet og motivasjon til å gå i psykologisk behandling. 

Jeg kan tilby noen få timer på ettermiddags-/kveldstid, men de fleste timene som er tilgjengelig, vil foregå innenfor det som for de fleste er vanlig arbeidstid.

Dersom du for eksempel er i en arbeidssituasjon der det ikke er mulig/ønskelig for deg å sette av tid til dette i arbeidstiden/gjøre avtale om dette med din arbeidsgiver, vil det derfor være uforenlig med å gå i behandling. 

Grunnet hund/katt på kontoret, er dette behandlingstilbudet dessverre lite egnet for deg som er allergisk.

Telefon-/videokonsultasjoner er imidlertid mulig, og for tiden er det også kun det jeg tilbyr, bortsett fra ved psykoanalyse (4 ganger pr. uke), som foregår på kontor (da med nødvendige smittevernhensyn).

 

Et annet alternativ kan være å bestille time hos meg ved Volvat (web-bestilling på www.volvat.no eller bestilling via sentralbordet på telefon 62 55 35 50).

Tilbudet ved Volvat vil også passe bedre for deg som ikke har anledning til eller ønske om faste/regelmessige timer.

 

 

Behandling hvor du som pasient (eventuelt forsikringsselskapet ditt) betaler fullpris 

Mesteparten av behandlingstilbudet, er terapi der du som pasient betaler fullpris (se prisliste) uten noen form for støtte fra det offentlige. Her er verken henvisning fra lege/psykolog eller en psykisk lidelse/diagnose nødvendig for å kunne få tilbud. 


Dersom du har en helseforsikring som dekker et visst antall psykologsamtaler årlig (vanligvis 10-12 timer), vil forsikringsselskapet som skal dekke timene dine vil kreve henvisning fra lege, men jeg trenger kun en bekreftelse fra forsikringsselskapet dersom de skal faktureres direkte (alternativt må du legge ut for timene og deretter selv gjøre opp med forsikringsselskapet). Merk at forsikringsselskapet kun dekker timer du benytter. Avtalte timer som ikke benyttes og som ikke er avbestilt innen gjeldende frist, må du selv betale for, og innbetaling av depositum gjelder selv om det er forsikringsselskapet som skal faktureres for benyttede timer. Se også oversikten over priser og vilkår, betaling og avbestillingsfrist nedenfor. 

Psykoanalyse med trygderefusjon fra HELFO

Jeg tilbyr psykoanalyse med trygderefusjon fra HELFO.
Psykoanalyse er en dyptgripende behandlingsform der vi møtes til 4 faste timer (45 minutter pr. gang) ukentlig gjennom flere år (minus ferier og helligdager).


Klikk på "Hva er psykoanalyse?" og "Gå i psykoanalyse?" nedenfor for å lese mer om denne behandlingsformen.
For dette behandlingstilbudet er henvisning fra lege (eventuelt psykolog) nødvendig. Dersom du er interessert i å gå i psykoanalyse, kan du imidlertid godt  ta kontakt med meg før en slik henvisning foreligger. Bruk også da kontaktskjemaet på denne hjemmesiden. Du vil bli bedt om å sende meg en søknad hvor du skriver utfyllende om deg selv og om hvorfor du søker behandling.  Aktuelle søkere blir innkalt til vurderingssamtaler.


Hvis du er interessert i å gå i psykoanalyse, ta kontakt via kontaktskjemaet på denne hjemmesiden.
Da jeg etter hvert kommer til å flytte praksisen min fra Ottestad til Løten, er det viktig at det er praktisk gjennomførbart for deg å møte opp til timer begge disse stedene.

Generelt om priser og vilkår

Det prises/faktureres for tidsbruk/avsatt tid til samtaler/møter og journalføring/skrivearbeid.

Første samtale har høyere takst enn de andre på grunn av mer informasjonsinnhenting og dokumentasjonsarbeid enn det vanligvis vil være etter de senere samtalene. 

 

​Betaling og avbestillingsfrist

Depositum
Ved avtale om oppstart/første samtale (vurderingssamtale) betales et depositum på kr. 1500,-. Denne innbetalingen merkes "Depositum". Du vil få tilsendt kontonummer for dette ved avtaleinngåelse. Om mulig betales depositumet (senest) 7 dager før første samtale/vurderingssamtalen. Hvis det er mindre enn en uke mellom avtaleinngåelse og første time, betales depositumet senest dagen etter avtaleinngåelsen.
Om nødvendig benyttes straksbetaling. 

 

Depositumet vil bli tilbakebetalt til din konto innen senest 14 dager etter avtale om å avslutte behandlingen. Eventuell utestående betaling vil bli trukket fra, ellers tilbakebetales depositumet i sin helhet (se punktet nedenfor om avbestilling og uteblivelse fra avtalte timer).


Dersom det siste virkedag før første avtalte time fortsatt ikke kan dokumenteres at depositumet er blitt overført, vil vurderingssamtale ikke bli gjennomført og behandling  vil ikke bli igangsatt. Merk spesielt at i slike tilfeller vil du allikevel bli fakturert for prisen av en vanlig samtale (se spesifisert prisliste nedenfor) i henhold til gjeldende takst (dagtid/kveldstid/individualterapi/parterapi).

Betaling for timer
Timer (eventuelt ubenyttede timer som ikke er avbestilt innen fristen) blir fakturert etterskuddsvis.
Ved gjentatt uteblivelse av betaling vil behandlingen bli avsluttet.

Avbestilling/uteblivelse fra avtalte timer 
Fristen for avbestilling er 1 uke (7 dager) før tidspunktet for avtalt time.
Ved avbestilling senere enn dette eller ved manglende oppmøte, belastes du for timen i sin helhet, uavhengig av årsaken til avbestillingen. Med faste timer, vil det ikke være behov for å bruke tid på å avtale ny/time/finne ny tid som passer. Da møter du bare opp til ditt faste tidspunkt neste gang (for de som har en time i uken vil dette være til samme tid uken etter) med mindre vi har avtalt noe annet.  

 

Dersom du er forhindret fra å møte fysisk til time på mitt kontor, f.eks. på grunn av fysisk sykdom, men for øvrig i stand til å gjennomføre samtalen, kan avtalt time omgjøres til en telefonkonsultasjon der du ringer meg til det tidspunktet vi har avtalt. P.t. foregår alle samtaler pr. telefon/video.


Spesifisert prisliste
Første samtale (vurderingssamtale, 45 minutter)
Kr. 1500,- (individualterapi)
Kr. 1900,- (parterapi)


Psykoterapi/Individualsamtale à 45 minutter (gjelder også telefon-/videokonsultasjoner):
Kr. 1150,- før kl. 15.30
Kr. 1450,- etter kl. 15.30 


Psykoterapi/parsamtale à 45 minutter:
Kr. 1575,-  før kl. 15.30
Kr. 1875,- etter kl. 15.30 

Telefonsamtaler (rådgiving etc. pr. telefon):
Kr. 385,- pr. påbegynt kvarter

Skriving av uttalelser, erklæringer, rapporter, henvisninger, epikriser o.l.:
Kr. 1600,- pr. time (60 minutter)

Eventuelle telefonsamtaler/møter med lege, NAV, o.l. vedrørende deg som pasient:
Kr. 385,- pr. påbegynt kvarter for telefonsamtaler
Kr. 400,- pr. påbegynt kvarter for møter på mitt kontor
Kr. 500,- pr. påbegynt kvarter for møter utenfor mitt kontor

 


 

Kontaktskjema
Merk at kontaktskjemaet må inneholde:

-ditt fulle navn

-din folkeregistrerte adresse

-din fødselsdato (men ikke skriv hele fødselsnummeret her)

-din e-postadresse

-ditt telefonnummer 

 

Meldinger som mangler noen av disse opplysningene, vil ikke bli besvart.

 

Jeg tar ikke imot bestillinger/besvarer henvendelser som gjelder andre personer enn deg som sender inn skjemaet.

Beregnet svartid: 1-3 virkedager.

Jeg kontakter deg pr. telefon eller e-post (NB! Sjekk eventuelt "søppelpost")

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus
Blomst14_edited